OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych osobowych ma szczególnie duże znaczenie dla kierownictwa Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG. Korzystanie ze stron internetowych Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jednakże, jeśli osoba, której dane dotyczą zechce skorzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa za pośrednictwem strony internetowej, może zaistnieć konieczność przetwarzania danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, a nie istnieje ku niemu podstawa prawna, z zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu danej osoby, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych, obowiązującymi Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nasze przedsiębiorstwo pragnie informować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są w ten sposób informowane o przysługujących im prawach.

Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG – jako administrator danych osobowych – wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może z zasady posiadać luki w zakresie bezpieczeństwa, w związku z czym nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego względu, każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, np. telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych osobowych Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG bazuje na pojęciach użytych przez ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń europejskich w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych ma być czytelne i zrozumiałe zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zagwarantować, pragniemy z góry objaśnić użyte pojęcia.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych stosujemy między innymi następujące pojęcia:

a) dane osobowe
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej (zwanej dalej “osobą, której dane dotyczą”). Za identyfikowalną uznaje się osobę fizyczną, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przyporządkowanie do oznaczenia, takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator on-line lub jedną lub więcej szczególnych cech wyrażających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość danej osoby fizycznej.

b) osoba, której dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą to każda zidentyfikowana lub identyfikowalna osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

c) przetwarzanie
Przetwarzanie to każda operacja lub ciąg operacji przeprowadzanych za pomocą lub bez pomocy procesów automatycznych, odnoszące się do danych osobowych, takich jak gromadzenie, rejestracja, organizacja, sortowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub kojarzenie, kwalifikowanie, usuwanie lub niszczenie.

d) ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania to znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) profilowanie
Profilowanie to wszelkie zautomatyzowane formy przetwarzania danych osobowych, polegające na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności w celu analizy lub przewidywania aspektów związanych z wydajnością pracy, sytuacją gospodarczą, zdrowiem, preferencjami osobistymi, zainteresowaniami, wiarygodnością, zachowaniem, miejscem pobytu lub przemieszczania się danej osoby fizycznej.

f) pseudonimizacja
Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było przypisać konkretnej osobie bez dostarczenia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają technicznym i organizacyjnym środkom zapewniającym, że dane osobowe nie są przyporządkowane zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osobie fizycznej.

g) administrator lub administrator danych osobowych
Administratorem lub administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy cele i środki takiego przetwarzania są określone w prawie unijnym lub w prawie państw członkowskich, administrator lub kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane prawem unijnym lub prawem państw członkowskich.

h) podmiot przetwarzający
Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, instytucja lub inny organ, przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora.

i) odbiorca
Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, instytucja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy osoba ta jest stroną trzecią czy nie. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach określonego zlecenia dochodzeniowego na mocy prawa unijnego lub prawa państw członkowskich, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) strona trzecia
Strona trzecia to każda osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, instytucja lub inny organ, wyjąwszy osobę, której dane dotyczą, administratora, podmiot przetwarzający i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w ramach bezpośredniej odpowiedzialności administratora lub podmiotu przetwarzającego.

k) zgoda

2. Nazwa i adres administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, innych przepisów o ochronie danych mających zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz pozostałych przepisów, mających na celu ochronę danych osobowych jest:

Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG
Gewerbering 20
49393 Lohne
Niemcy
Tel.: 04442 / 945 – 1
E-mail: info@eipro.de
Strona internetowa: www.eipro.de

3. Nazwisko i adres inspektora ds. ochrony danych osobowych

Inspektorem ds. ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie administratora jest:

Sven Schulter
LSR IT-Beratung GmbH
Brockdorfer Esch 1
49393 Lohne
Niemcy
Tel.: 04442 / 934529
E-mail: eipro@lsr-it-beratung.de
Strona internetowa: www.lsr-it-beratung.de

Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii, może w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ds. ochrona danych osobowych.

4. Cookies

Strony internetowe Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG korzystają z plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Liczne strony internetowe i serwery korzystają z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. cookie ID. Cookie ID to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą zostać przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisany został plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie przeglądarki internetowej osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, zawierających inne pliki cookie. Dzięki unikalnemu cookie ID można rozpoznać i zidentyfikować daną przeglądarkę internetową.
Dzięki zastosowaniu plików cookie, Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG może zapewnić użytkownikom swojej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ich zastosowania.

Za pomocą pliku cookie, informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane pod kątem danego użytkownika. Pliki cookie, jak już wspomniano, pozwalają nam rozpoznawać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład, użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie, nie musi podawać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ są one przejmowane przez stronę internetową i pliki cookie zapisane w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku zakupów za pośrednictwem pliku cookie.
Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili zapobiec zapisywaniu plików cookie przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale sprzeciwiać się zapisywaniu plików cookie. Ponadto, zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje zapisywanie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, w pewnych okolicznościach nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być dostępne w pełnym zakresie.

5. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, lub system automatyczny uzyskuje dostęp do strony internetowej. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach log serwera. Gromadzone mogą być informacje dotyczące (1) typu i wersji używanej przeglądarki internetowej, (2) systemu operacyjnego, uzyskującego dostęp do strony, (3) strony internetowej, z której system uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstron, przekierowujących system dostępowy do naszej strony internetowej, (5) daty i godziny dostępu do strony internetowej, (6) adresu protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcy usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane w celu zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, firma Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są potrzebne raczej do (1) prawidłowego dostarczenia treści naszej strony internetowej, (2) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (3) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo gromadzone przez Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG dane i informacje są w związku z tym oceniane w celu statystycznym, jak i zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Dane anonimowe plików log serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

6. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora danych osobowych poprzez podanie swoich danych osobowych. Jakie dane przesyłane są przy tym administratorowi danych osobowych zależy przy tym od maski wprowadzania, wykorzystanej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego administratora danych osobowych i do jego własnych celów. Administrator może zlecić ujawnienie danych osobowych jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym, takim jak dostawca usług kurierskich, który również wykorzysta dane osobowe wyłącznie do celów wewnętrznych, które można przypisać administratorowi danych osobowych.

Podczas rejestracji na stronie internetowej administratora danych osobowych, zapisywany jest również adres IP osoby, której dane dotyczą, nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz data i godzina rejestracji. Zapisywanie tych danych odbywa się wyłącznie po to, aby w ten sposób można zapobiec nadużywaniu naszych usług, a w razie potrzeby dane te umożliwiają wyjaśnienie popełnionych przestępstw. W tym kontekście, przechowywanie tych danych konieczne jest dla zabezpieczenia interesów administratora danych osobowych. Dane te z zasady nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub są one wykorzystywane do ścigania przestępstw.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, poprzez dobrowolne podanie danych osobowych służy administratorowi danych osobowych do tego, aby oferować danej osobie treści i usługi, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane tylko zarejestrowanym użytkownikom. Osobom zarejestrowanym przysługuje prawo do tego, aby w każdej chwili zmodyfikować dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z bazy danych administratora danych.

Administrator danych osobowych dostarcza każdej osobie, której dane dotyczą, w każdej chwili na żądanie, informacje o tym, jakie dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są przechowywane. Ponadto administrator danych osobowych na żądanie lub wniosek osoby, której dane dotyczą, poprawia je lub usuwa, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. W tym zakresie, wszyscy pracownicy administratora danych osobowych pozostają do dyspozycji osoby, której dane dotyczą.

7. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Ze względu na przepisy prawa, strona internetowa Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG zawiera informacje, umożliwiające szybki kontakt z naszym przedsiębiorstwem za pośrednictwem środków elektronicznych oraz bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie administratorowi danych osobowych przez osobę, której dotyczą są przechowywane do celów przetwarzania lub skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

8. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub, gdy jest to przewidziane przez ustawodawcę europejskich dyrektyw i rozporządzeń lub innego ustawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator danych osobowych. Jeżeli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeżeli wygasa okres przechowywania określony przez ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń europejskich lub inny właściwy ustawodawca, dane osobowe są rutynowo i zgodnie z przepisami ustawowymi blokowane lub usuwane.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia
Każdy osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń europejskich prawo do uzyskania od administratora danych osobowych potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych osobowych.

b) Prawo do informacji
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń europejskich prawo do uzyskania w każdej chwili, nieodpłatnie, od administratora danych, informacji o przechowywanych danych osobowych jej dotyczących oraz kopii tych informacji. Ponadto ustawodawca dyrektyw i rozporządzeń europejskich przyznał osobie, której dotyczą dane, prawo do uzyskania następujących informacji:

cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych osobowych, odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych, jeśli to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu obowiązywania prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących danej osoby lub ograniczenia przetwarzania przez administratora danych osoby lub prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawa do odwołania się do organu nadzorczego, w przypadku gdy dane osobowe nie są od osoby, której dotyczą, gromadzone: Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, istnienia zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje na temat zaangażowanych systemów logicznych oraz zasięgu i zamierzonego skutku takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji o tym, czy jej dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli ma to miejsce, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo do informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z tym przekazaniem danych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych osobowych.

c) Prawo do sprostowania
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń europejskich prawo do żądania bezzwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, uwzględniając cele przetwarzania, żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym w drodze oświadczenia uzupełniającego. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych osobowych.

d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń europejskich prawo do zażądania od administratora danych osobowych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

Dane osobowe zostały zebrane do takich celów lub przetworzone w inny sposób, do którego nie są już potrzebne.
Osoba, której dane dotyczą, odwołuje swoją zgodę, na podstawie której dokonano przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie występuje żadna inna podstawa prawna do ich przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją żadne nadrzędnie uzasadnione powody dla przetwarzania danych, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator.

Dane osobowe zostały zgromadzone w związku z usługami oferowanymi przez społeczeństwo informacyjne zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
Jeżeli zastosowanie ma jeden z powyższych powodów i osoba, której dane dotyczą, wnosi o usunięcie danych osobowych przechowywanych przez Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG, może w każdej chwili skontaktować się w tym celu z pracownikiem administratora danych osobowych. Pracownik Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG zadba o to, aby żądanie usunięcia danych osobowych zostało niezwłocznie zrealizowane. Jeżeli dane osobowe zostały przez Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG upublicznione, a nasze przedsiębiorstwo jako administrator zobowiązane jest do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, to Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG, korzystając z dostępnych technologii i kosztów wdrożenia, podejmie odpowiednie środki, w tym środki techniczne, aby poinformować inne podmioty przetwarzające upublicznione dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała od podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub usunięcia kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG podejmie w danych przypadkach niezbędne kroki.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń europejskich prawo zażądać od administratora ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

Osoba, której dane dotyczą kwestionuje poprawność danych osobowych, ograniczając ich przetwarzania na okres, niezbędny administratorowi na ich zweryfikowanie.

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania.

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

Osoba, której dotyczą dane, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli zastosowanie ma jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, wnosi o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG, może w każdej chwili skontaktować się w tym celu z pracownikiem administratora danych osobowych. Pracownik Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG zleci ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

f) Prawo do przenoszenia danych osobowych
Każdy osoba, której dotyczy przetwarzania danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń europejskich prawo do otrzymania dotyczących jej, przekazanych administratorowi danych osobowych danych w ustrukturyzowanym, powszechnym i czytelnym maszynowo formacie. Ma również prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora bez ingerencji administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie opiera się na zgodzie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub w art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, oraz że przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem że przetwarzanie nie jest konieczne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub wykonywania władzy publicznej, powierzonej administratorowi.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora przeniesienia danych osobowych bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie narusza to praw i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG.

g) Prawo do sprzeciwu
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń europejskich prawo do zgłoszenia w dowolnym czasie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

W razie sprzeciwu, Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że udowodnimy, iż istnieją istotne podstawy do przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub też przetwarzanie służy dochodzeniu, realizacji lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG przetwarza dane osobowe do prowadzenia bezpośredniej reklamy, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zgłosi do Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej, Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tym celu.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, sprzeciwić się wobec przetwarzania danych osobowych przez Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie to jest konieczne do realizacji zadania w interesie publicznym.

W celu realizacji prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG lub innym. Osoba, której dotyczą dane, może również swobodnie korzystać ze swojego prawa do sprzeciwu w odniesieniu do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od przepisów dyrektywy 2002/58/WE, w drodze zautomatyzowanych procedur, wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane procesy decyzyjne w poszczególnych przypadkach, w tym profilowanie
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń europejskich prawo nie podlegać decyzji, podejmowanej wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane procesy przetwarzania danych, w tym profilowanie, która wywołuje u niej skutki prawne lub znacząco wpływa na nią w podobny sposób, pod warunkiem, że decyzja ta (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dozwolona na mocy prawa unijnego lub państwa członkowskie, którym podlega administrator danych osobowych, i która przewiduje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą. Jeżeli decyzja ta (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych osobowych lub (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG podejmuje uzasadnione środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawo do interwencji osoby po stronie administratora w celu przedstawienia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa w odniesieniu do zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych osobowych.

c) Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń europejskich prawo do odwołania w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do odwołania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych osobowych.

10. Polityka prywatności w zakresie korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics korzysta z tak zwanych plików cookie. Są to pliki tekstowe, zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę tego, w jaki sposób korzysta on ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika są z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 (1) a RODO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Jeśli użytkownik nie wyraził zgody, pliki cookie Google Analytics nie będą wykorzystywane.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. Dzięki temu, adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaje przez Google skrócony przed przekazaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej, Google wykorzysta te informacje w celu analizy korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zapobiegać zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzeniu danych

Użytkownik może zapobiegać gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. W ten sposób zainstalowany zostanie plik cookie opt-out, który zapobiega gromadzeniu danych użytkownikach podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics

Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google Analytics wykorzystuje dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: -=https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=- Proudly Presents.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie zamówień i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ds. ochrony danych osobowych podczas korzystania z Google Analytics.

Okres przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzeń, powiązane z plikami cookie, identyfikacją użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikatory reklamowe Android) są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach. Szczegółowe informacje można znaleźć pod poniższym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

11. Google Tag Manager

Korzystamy z Menedżera Tagów Google (Google Tag Manager). Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager to narzędzie, które umożliwia nam zintegrowanie narzędzi śledzących lub statystycznych, jak również innych technologii na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie dokonuje żadnych samodzielnych analiz. Służy jedynie do zarządzania i używania zintegrowanych za jego pośrednictwem narzędzi. Google Tag Manager rejestruje jednak Państwa adres IP, który może być również przekazywany do firmy matki Google w Stanach Zjednoczonych.

Google Tag Manager jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile osoba odwiedzająca stronę internetową wyraziła na to zgodę. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. W przypadku braku zgody Google Tag Manager nie będzie używany.

12. LinkedIn Insight Tag

Ta strona internetowa wykorzystuje Insight Tag od LinkedIn. Dostawcą tej usługi jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.
Za pomocą LinkedIn Insight Tag otrzymujemy informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Jeśli osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana w serwisie LinkedIn, możemy m.in. analizować kluczowe dane zawodowe (np. poziom kariery zawodowej, wielkość przedsiębiorstwa, kraj, lokalizacja, branża i nazwa zawodu) osób odwiedzających naszą stronę internetową, a tym samym lepiej dopasować naszą stronę do poszczególnych grup docelowych. Ponadto możemy wykorzystać LinkedIn Insight Tag do pomiaru, czy osoby odwiedzające nasze strony internetowe dokonują zakupu lub podejmują inne działania (pomiar konwersji). Pomiar konwersji może być również przeprowadzony na różnych urządzeniach (np. z komputera na tablet). LinkedIn Insight Tag oferuje również funkcję retargetingu, która umożliwia nam wyświetlanie ukierunkowanych reklam osobom odwiedzającym naszą stronę internetową poza nią, przy czym według LinkedIn nie dochodzi do identyfikacji adresata reklamy.

Poza tym sam LinkedIn gromadzi też tzw. pliki dziennika (adres URL, adres odsyłający URL, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz czas dostępu). Adresy IP są skracane lub (jeśli są wykorzystywane do dotarcia do członków LinkedIn na różnych urządzeniach) haszowane (pseudonimizowane). Bezpośrednie identyfikatory członków LinkedIn są usuwane przez LinkedIn po siedmiu dniach. Pozostałe spseudonimizowane dane są następnie usuwane w ciągu 180 dni.

Dane zgromadzone przez LinkedIn nie mogą być przez nas jako operatora strony internetowej przypisane do konkretnych osób. LinkedIn będzie przechowywał zgromadzone dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową na swoich serwerach w USA i wykorzystywał je w ramach swoich własnych działań reklamowych. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.
O ile osoba odwiedzająca stronę internetową wyraziła zgodę (consent), ww. usługa jest wykorzystywana wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 TTDSG (Ustawa o ochronie danych i prywatności w telekomunikacji i telemediach). Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli zgoda nie została uzyskana, usługa ta nie będzie wykorzystywana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa oraz https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec analizy zachowań użytkowników i reklamy ukierunkowanej przez LinkedIn, korzystając z następującego linku: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Oprócz tego członkowie LinkedIn mogą kontrolować używanie ich danych osobowych do celów reklamowych w ustawieniach konta. Aby uniknąć powiązania danych gromadzonych na naszej stronie przez LinkedIn z Państwa kontem LinkedIn, należy wylogować się z konta LinkedIn przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

13. Facebook Pixel

Ta witryna korzysta z piksela śledzenia konwersji Facebooka. Usługodawcą jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Dane gromadzone są również według Facebooka w Stanach Zjednoczonych i innych państwach trzecich.

Dzięki temu można śledzić zachowanie odwiedzających stronę po przekierowaniu ich na witrynę usługodawcy za pomocą kliknięcia w reklamę na Facebooku. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku w celach statystycznych i badawczych oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas, jako operatora tej witryny, anonimowe, nie możemy wyciągnąć żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Jednak Facebook przechowuje i przetwarza dane, umożliwiając połączenie z odpowiednim profilem użytkownika oraz wykorzystanie danych przez Facebooka do celów reklamowych zgodnie z polityką dotyczącą danych na Facebooku. Dzięki temu Facebook może wyświetlać reklamy na stronach Facebooka i poza nimi. My, jako operator witryny, nie mamy na to wpływu.

Wykorzystanie piksela Facebooka opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych. Jeżeli zostało wyrażone zgoda (np. zgoda na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta.

Transfer danych do Stanów Zjednoczonych opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w Polityce prywatności na Facebooku: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Można również wyłączyć funkcję remarketingu “Custom Audiences” w sekcji ustawień reklam na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby tego dokonać, należy być zalogowanym na Facebooku.

Jeśli nie posiadasz konta na Facebooku, można wyłączyć reklamy oparte na zachowaniu od Facebooka na stronie Europejskiego Sojuszu Reklamy Cyfrowej Interaktywnej: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

14. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 I lit. a RODO służy naszemu przedsiębiorstwu za podstawę prawną dla operacji przetwarzania danych osobowych, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania danych niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia innych usług lub świadczeń wzajemnych, przetwarzanie odbywa się zgodnie art. 6 I lit. b) RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do wdrożenia środków przedumownych, takich jak w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasze przedsiębiorstwo podlega ustawowemu obowiązkowi przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający nasz zakład został ranny, a jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie danych osobowych odbywałoby się zgodnie z art. 6 I lit. d RODO. Ostatecznie, operacje przetwarzania mogą odbywać się zgodnie z art. 6 I lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej bazują operacje przetwarzania danych osobowych, nieobjęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, gdy przetwarzanie jest konieczne dla zabezpieczenia uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub stron trzecich, pod warunkiem, że nie przeważają interesy, prawa lub wolności podstawowe osoby, której dane dotyczą. Tego typu operacje przetwarzania danych osobowych są dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez europejskiego ustawodawcę. Był on w tym względzie zdania, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 wers 2 RODO).

15. Uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych osobowych, realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 lit. f) RODO, to naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

16. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest dany okres przechowywania danych osobowych. Po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do realizacji lub zawarcia umowy.

17. Przepisy prawne lub postanowienia umowne regulujące przekazywanie danych osobowych; konieczność dla potrzeb zawarcia umowy; obowiązek przekazania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje nieprzekazania danych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umowy). Między innymi, dla zawarcie umowy konieczne może być przekazanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, a które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest, np. do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasze przedsiębiorstwo zawiera z nią umowę. Nieprzekazanie danych osobowych oznaczałby, że umowa z daną osobą nie może zostać zawarta. Zanim osoba, której dane dotyczą, udostępni swoje dane osobowe, musi ona zwrócić się do jednego z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje osobę, której dane dotyczą, czy udostępnienie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje miałoby ich nieudostępnienie.

18. Automatyczny proces decyzyjny

Jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne nie korzystamy z automatycznego systemu podejmowania decyzji i profilowania.

Jako gwarant jakości oferujemy stołówkom, hotelom, gastronomii i kuchniom żywienia zbiorowego szeroką gamę higienicznych i niezawodnych produktów jajecznych do profesjonalnego użytku: łatwych w obróbce, kreatywnych i z pewnością pysznych.
EIPRO-Vermarktung GmbH & Co. KG

Gewerbering 20 · D-49393 Lohne

skr. poczt. 1404 · D-49381 Lohne

Tel. +49 (0)44 42/9 45-1

Fax +49 (0)44 42/9 45-4 10

info@eipro.de

Szybka nawigacja: